FreeMODBUS

A portable MODBUS ASCII/RTU and TCP implementation